banner
  • Animátor roka
  • Mládežnícke výmeny
  • 3 dni pre hrdinov
  • 4 regióny pre mládež
  • Mladí bez nenávisti

XXVI. valné zhromaždenie

Dňa 9.12.2018 sa uskutočnilo už 26. valné zhromaždenie v hoteli Spectrum v Trnave. Prišlo 15 delegátov z našich členských a pozorovateľských organizácií. Na úvod sa nám každý z účastníkov mohol predstaviť a priblížiť ostatným činnosť organizácie, ktorú prišiel zastupovať. Nasledovalo predstavenie činností a hospodárenia Rady mládeže Trnavského kraja za uplynulý rok a schválenie plánu činnosti a rozpočtu RMTK na rok 2019. Taktiež prebehli voľby do predsedníctva a na post predsedu. Novým predsedom Rady mládeže Trnavského kraja sa stal Dušan Sabo. Zoznam aktuálnych členov predsedníctva nájdete v priečinku O NÁS - CHARAKTERISTIKA ORGANIZÁCIE.


 

26. valné zhromaždenie RMTK sa uskutočnilo vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy a výskumu a Iuventy - Slovenským inštitútom mládeže v rámci projektu HLAS MLADÝCH.

PrintEmail

Strategické plánovanie na rok 2019

Dňa 9.12.2018 sa v hoteli Spectrum uskutočnilo strategické plánovanie Rady mládeže Trnavského kraja.

Na tomto stretnutí sa diskutovalo o strategickom smerovaní a víziách RMTK na roky 2019-2020. Ďalej sa rozoberala stratégia pre mládež na roky 2019 až 2027 a taktiež sa hovorilo o koncepcii a akčných plánoch v oblasti mládežníckej politiky MŠVVaŠ SR taktiež na roky 2019 až 2020.


Toto strategické plánovanie prebehlo vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy a výskumu a Iuventy - Slovenským inštitútom mládeže v rámci projektu HLAS MLADÝCH.

PrintEmail

Školenie žiackych školských rád vol.2

Tento vzdelávací seminár sa konal 17:-18.11.2018 na fare v Smoleniciach a mal za úlohu podporiť činnosť žiackej školskej rady. Počas školenia si účastníci prehĺbili poznatky o zakladaní, činnosti a možnostiach pôsobenia ŽŠR. Vyskúšali sme si ako odbúravať stres z vystupovania pred publikom, naučili sme sa, čo je empatia, skúsili sme pozorne počúvať ostatných a snažili sme sa riešiť problémy a nezhody medzi ľuďmi.

 


školenie ŽŠRTohto školenia, ktoré bolo podporené Ministerstvom školstva, vedy a výskumu a Iuventou - Slovenským inštitútom mládeže v rámci projektu HLAS MLADÝCH sa zúčastnilo 17 mladých ľudí.

PrintEmail

Školenie žiackych školských rád vol.1

V rámci projektu HLAS s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Iuventy - Slovenským inštitútom mládeže sme zorganizovali školenie žiackych školských rád (ŽŠR), ktoré sa konalo 16.-17.11.2018 v Smoleniciach.


školenie ŽŠRZúčastnilo sa ho 16 mladých ľudí. Tento vzdelávací seminár mal za úlohu podporiť činnosť žiackej školskej rady. Počas školenia si účastníci prehĺbili poznatky o zakladaní, činnosti a možnostiach pôsobenia ŽŠR. Vyskúšali si ako odbúravať stres z vystupovania pred publikom, naučili sa, čo je empatia, skúsili pozorne počúvať ostatných a snažili sa riešiť problémy a nezhody medzi ľuďmi. 

PrintEmail

Mysli kriticky!

25.10.2018 sa uskutočnila diskusia na tému kritického myslenia. S účastníkmi sme si povedali, že kritické myslenie vo všeobecnosti znamená schopnosť nepodliehať prvému dojmu, ktorý je všeobecne mienený. Ide hlavne o vytvorenie si vlastného názoru na základe získaných vedomostí, skúseností nielen svojich poznatkov. Povedali sme si tiež, že je to komplex myšlienkových operácií, ktoré začínajú informáciou a končia prijatím vlastného rozhodnutia a mali sme aj zopár zaujímavých aktivít na túto aktuálnu tému. Myslíme, že táto diskusia mnohým účastníkom pomohla v lepšej orientácii v nekonečne veľa informáciách, ktoré nás každý deň zaplavujú a veríme, že si získané vedomosti a praktické zručnosti z diskusie osvoja a budú naozaj kriticky mysliacimi mladými ľuďmi, ktorých dnešná spoločnosť potrebuje.


Táto diskusia sa uskutočnila vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy a výskumu a Iuventy - Slovenským inštitútom mládeže v rámci projektu HLAS MLADÝCH.

PrintEmail

More Articles...